Şirket Hastaneleri Kurulmalı

İyilik Haber Merkezi
İyilik Haber Merkezi
09 Nisan 2021 Cuma 13:41
245 Okunma
Şirket Hastaneleri Kurulmalı

Maliye Bakanlığı bünyesinde iller ve ilçeler bazında defterdarlıklar aracılığıyla ekonomik olarak tıkanan ve sıkıntıda olan şirketlerin rehabilitasyonu açısından “Şirket Hastaneleri” şirketleri kurulmalı. Kurulacak bu oluşumda ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte hareket edilmelidir. Diğer meslek odaları da oluşuma dahil edilebilirler. 

Ortak Akıl ve Dayanışma Derneği olarak kamuoyuna teklifimizdir. 
Vergi mükellefleri sağmal inek gibi düşünülmemeli, dara düşen, kendini yenileyemeyen şirketlere danışmanlık-yol göstericilik yapılmalıdır. Kurulacak şirket, şirketleri kapasiteli çalışma temposuna hazırlamalıdır. 

Vergi mükellefi şirketlerin işlerini daha verimli biçimde yürütmelerini, kendi alanlarına konsantre olmalarını ve gerek piyasa aktörleri gerekse müşteri kitlelerince rakiplerinden farklı algılanmalarını sağlamaya yönelik en üst kalitede hizmetler vermeyi ilke edinmiş bir oluşuma ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu kapsamda, kurulacak şirket  tarafından sunulan hizmetler, mükelleflerin işlerini kolaylaştırmaya, sektörde farklılaşmaya, onların herhangi bir aksama ile karşılaşmaksızın faaliyetlerine devam ettirmelerini sağlamaya yöneliktir.

Türkiye ekonomisinin 80’li yıllardan itibaren yaşadığı serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci, gün geçtikce piyasa aktörleri arasındaki rekabeti artırmaktadır. Artan rekabet, kar marjlarını düşürmekte, daha ucuz fiyata daha kaliteli ürün ortaya koyabilmeyi zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca kurulacak şirketler yurt dışındaki ticari ateşeliklerle bağlantıda olup ihracata yönelik performanlarında takipçisi olmalıdır. 

Diğer yanda hem ülkemiz ekonomisi hem de küresel ekonomi, zaman zaman kesintili de olsa büyüme eğilimindedir. Son yıllarda üst üste yaşadığımız krizlere rağmen, ekonomide yeni açılımlar yaşanmış, mevcut sektörlerdeki firmalar da kendilerini toparlama eğilimine girmişlerdir. Ayrıca bu süreçte, firmaların yönetim anlayışı değişime uğramış, modern ve kurumsal temelde yönetilen firmaların sergilediği performans, onlar için başlı başına bir stratejik avantaj teşkil etmeye başlamıştır.

Küreselleşmenin hızla devam ettiği ve ekonomilerin birbirlerine daha bağımlı hale geldiği bu süreçte, firmaların faaliyetlerini devam ettirmeleri ve gelişmeleri için çağdaş ve kurumsal bir yönetim anlayışının benimsenmesi kaçınılmazdır. Zira artık piyasadaki rakipler de çokuluslu ve büyük ölçekli olabilmekte; bazı sektörlerde büyüme, ayakta kalabilmenin yegane koşulu olarak ortaya çıkabilmektedir.

Daha etkin ve verimli günlere birlikte yürümek için, işbirliği yapabileceğimiz konuları bir an önce belirlemekte aciliyet söz konusudur. 

ŞİRKET HASTANELERİNİN HİZMET ALANLARI NE OLMALIDIR:

1-ŞİRKET CHECK-UP

Doğru teşhis doğru müdahaleyi gerektirir.
İşletmelerde kültür, çalışanlara kimlik duygusu kazandırır ve bir işletmenin nasıl ilerleyebileceğine dair yazılı veya yazılı olmayan rehber ilkelerden oluşur. Örgüt kültürü, işletmede çalışanların işlerinde nasıl hareket edeceklerine ilişkin bulunan personel için faaliyet gösterme tarzı, örgütte hâkim olan kültürün bileşenlerini belirleme stratejisi ve hedeflerle ilgilidir. Örgüt kültürü, değerli olan şeyleri yani bir örgütü eşsiz kılan niteliğini ifade eden baskın liderlik tarzlarını, sembolleri, prosedürleri ve rutinleri yansıtır. 

Örgüt kültürü, işletmelerin uzun dönemli etkinliği ve performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 
Günümüzde çok sayıda lider, işletmelerinin başarısı için kritik bir nitelik taşıyan yüksek performans kültürünün ortaya çıktığını ve geliştiğini kabul etmektedir. Bununla beraber, söz konusu liderlerin yönetimindeki örgütlerden bazıları, üst düzey yöneticilerle alt kademe düzeyde yer alan teknisyenleri ilişkilendirerek sahip oldukları vizyonu ve işletme hedeflerini hayata geçirebilmiştir. Bu noktada yönetici takımı, hissedarların olağan üstü performans beklentilerini karşılayarak bunu sürdürme konusunda meydan okuyucu olarak hareket etmektedir.

İşletmelerin sürekli kazanan bir örgüt yapısı ile pazarda başarılı olmaları performans güdümlü bir kültürü benimsemelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda, çalışanların kişisel üretkenliklerinin ve değer katma davranışlarının teşvik edildiği bir işletme ikliminin yüksek performans için elverişli bir ortamı destekleyeceği söylenebilir. Düşük maliyet, etkin iletişim, yüksek ürün kalitesi ve örgütsel dinamizmin hakim olduğu böylesi bir işletme çevresinin rekabet avantajının çerçevesini genişletmesi beklenebilir. Yüksek performans kültürü, işletmelerin müşteri sermayesi, çalışan sermayesi ve örgütsel sermayeye ilişkin  performans beklentilerinin ön plana çıktığı günümüzde, küresel rekabet ortamına hızla uyum sağlayarak  yenilik yapma potansiyelini değerlendirmenin temel anahtarı olmaktadır.

2-PERFORMANS ODAKLI ŞİRKET GELİŞTİRMENİN ESASLARI

Her işletme, işletim sistemi fonksiyonu gören bir kültüre sahiptir. Bir örgütün varsayımları, inançları, değerleri, kabulleri, düzenlemeleri ve tüm bunları ortaya koyma şekline ilişkin davranışları kurum kültürünü meydana getirir. Örgüt kültürü, örgütlerin uzun dönemli etkinliği ve performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Performans kültürünün yaratılması, bireylerin, takımların ve örgütlerin performansını yönetmek için sistematik bir yaklaşımın ortaya konulmasını gerektirir. Böylesi bir kültür içerisinde, performansın sürekli iyileştirilmesinde ve daha yüksek işletme sonuçlarına ulaşılmasında değişim sırasında uyumlu olurlar ve onu aktif olarak desteklerler. Bu araştırma, yüksek performans kültürü ve onun örgütlerde yaratılması için teorik bir çerçeve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Kültür, örgüt kültürü ve yüksek performans kültürü kavramlarını açıkladıktan sonra yüksek performans kültürünün yaratılmasına dönük teorik bir çerçeve geliştirilir. Liderin yüksek performans kültürüne dönük sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Daha geniş ve kültürel bir bakış noktasından, yüksek performans kültürünün işletme başarısına katkısının incelenmesi üzerine odaklanma hedef alınır.

3-İNSAN KAYNAKLARI OLUŞTURMADA TEMEL İLKELER

Genel olarak, bir organizasyondaki tüm çalışanlar “insan kaynakları”nı oluşturur. 
Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki tüm kademe yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel organizasyonun insan kaynaklarını  oluşturur.

Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlaşılmaktadır. 
Organizasyon ve çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetim karar ve hareketleridir.

Rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplin” olarak tanımlanabilir. Kurumun diğer maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun insan kaynakları yeterli etkinliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır.

4-ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA FİNANSAL MODELLEMEYİ UYGULAMA

Şirketlerin iş süreçlerini yansıtan finansal modellerin oluşturulmasıyla, şirketlerin sonsuz sayıdaki muhtemel senaryolar üzerinde kendi dayanıklılığını test etmesi mümkündür. Şirket Hastaneleri, esnek ve kullanıcı dostu modeller yaratarak müşterilerine yardımcı olmakta uzmanlaşmış olmalıdır.

Bir model, genel stratejiden detaylı operasyonel konulara kadar tüm faaliyetler için güvenilir bir planlama çerçevesi sağlayabilir.
Kaynakların savurgan kullanımından kaçınırken kabule edilemez risklerin düzeltilmesini ve en muhtemel sermaye kullanımını sağlayan hafifletme stratejilerinin düzenlenmesi yöntemi, işin doğasındaki risklerin ölçülmesiyle elde edilir. Ayrıca herhangi bir iş kararının etkisini ölçmeyi de mümkün kılar.

Şirket Hastanesi müşterilerine geniş bir yelpazeye sahip iş uygulamalarındaki modellerin kullanımı hakkında danışmanlık ve destek verir:

- Risk yönetimi,
- Reasürans satın alımı,
- Alternatif risk transferi
- Sermaye tahsisi,
- Aracılık taahhüdü stratejisi,
- Ücretlendirme,
- Rezerv,
- Kar hedefleri,
- Birleşmeler ve Satın Alımlar,
- Düzenleyici ve derecelendirme kuruluşları ile ilişkiler,
- Hedef belirleme ve performans yönetimi,
- Standart Formül Hesaplamaları.
 

5-ŞİRKETE ÖZGÜ KURUMSAL SİSTEMİ GELİŞTİRMEDE MARKA EĞİLİMİ

Kurumsal iletişimi oluşturan önemli öğelerden bir diğeri de markadır. Çünkü bireyler, ilk önce marka ile karşılaşmakta ve bu markanın sunduğu ürün ve hizmetler aracılığı ile bir kategoriye sokmaktadır. Kuşkusuz, kurumlarda – bireyler gibi- iletişime, her şeyden önce, adlarıyla, yani markalarıyla geçer.
Marka imajının ve farkındalığının yaratılmasından sonra, oluşturulan marka değerinin korunması ve yükseltilmesi daha yüksek tüketici tercihi ve satın alma anlamına gelmektedir.

Bu hizmet kapsamında:
Markanın üstün özelliklerine ve yararına ilişkin bilgilerin geliştirilmesi,
Kurumsal imajı yapılandırarak, şirkete yönelik olumlu tutumların oluşturulması,
Rekabetçi iddiaların karşılanması (Şiddetli fiyat rekabetlerinde firmanın savunma yapmasının kolaylaştırılması),
Firmanın, distribütör ve dağıtıcı şirketler karşısında pazarlık gücünün yükseltilmesi
olarak özetlenebilir.

6-ŞİRKETİN İHTİYACI OLAN FİNANS MODELİNİ GELİŞTİRME VE GEREKLİ OLAN FİNANSI SAĞLAMA

Küresel finansal krizin ardından yaşanan artçı şoklar, canlanmakta olan iyileşme halini olumsuz yönde tehdit ederek, finansal piyasaları zorlamaya devam etmektedir. Yatırımcılar, daha esnek ve uygulanabilir yatırım stratejilerini izlerken, kurumsal fonlar için daha yüksek düzeyde risk ve belirsizlik, normalin yeni tanımı haline gelmiştir.

Yatırımcılar gelişmiş yönetişim ve artan performans arasındaki bağı görürken, olası bir inişli çıkışlı finansal iyileşmede, diğer olguların yanı sıra, yönetişime verilen önemin artmasını teşvik edecektir. Portföy dağılımına olan ilgideki yoğunluk gücünü koruyacak ve yatırımcılar, yetkilendirilmiş yatırım çözümleri gibi yeni yaklaşımlar geliştirerek, kaynaklarını daha etkin bir şekilde dağıtıp, risk ve getiri dengesi sağlayacak yatırım hedeflerine ulaşacaktır. Bu yeni ortam, aşağıdaki soruları düşünüp harekete geçme zamanıdır:

Kurumsal fonlar daha büyük bir risk ve belirsizliğin hakim olduğu dönemde nasıl daha etkili olabilir?
Yönetişimi geliştirmek ve daha iyi performans kazandırmak için neler yapılabilir?
Yeni portföy dağılımı yaklaşımlarını değerlendirmek neden önemlidir?
Kaynaklar nasıl daha etkin kullanılabilir?

7-YERLİ ŞİRKETLERİMİZİ PARTNERİMİZ OLAN ULUSLAR ARASI ŞİRKETLERLE BİRARAYA GETİRME
ŞİRKETLERARASI PARASAL VE TİCARİ İŞBİLİĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Ödemeler dengesi sorunlarını çözmeye çalışan üye şirketlere geçici ya da daimi kaynaklar sunmak.
Şirketler arasında sermayenin serbest dolaşımını sağlamak.
Üye şirketlerdeki makro ekonomik ve yapısal uyum politikalarına finansal destek sağlamak. Portföyümüzdeki partner yabancı sermaye firmalarının güçlerini yerli şirketlerimize kaynak aktarımında destek olarak kullanmak.


8-GAYRIMENKUL İLE BORÇ TAKASI

Şirketlerin borçlarını kendi portföyümüzdeki gayrimenkullerimiz ile uzun vadeli bir aşama ile ödeme takvim ve yapılandırması içerisine almak.

9- TÜRK KALİTE SİSTEMİ

Üretimle bütünleşik tasarım sistemi: Verimlilik departmanı, Yaşayan ar-ge sistemi, İnsan kaynakları, Etik departmanı, Akışkan maliyet sistemi, Fason iletişim merkezi, İşletme yönetim sistemi, Ciddi hız-esneklik ve adaptasyon sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk departmanı, başlıklarından ibarettir.  

10- SİSTEM MESELESİ

Tedarikçi-departman-yönetici-çalışan 5 kademede değerlendirilmektedir.
- Yeni-daha ilk defa yapı ile tanışmış.
- Bilgi edinmiş-sistemle ilgili bilgilenmiş
- Uygulayan-sistemi uygulayan
- Sonuç alan-Sistemden sonuç alan
- İyileştiren-Yeni projeler geliştiren


11- KURUMSALLAŞMA

Aile şirketlerinin kurumsal yapıya kavuşturulması. Kurumların en önemli varlıklarından birisi olan hafızalarının oluşturulması ve korunması, gerektiğinde bu hafıza kayıtlarından yol gösterici olarak yararlanılması. Kurumlardaki karar mekanizmalarının mutlak surette rasyonel temeller üzerine inşa edilmesi. Mümkün olduğu kadar başka tecrübelerden ve birikimlerden yararlanılması
     
Verimlilik Arttırma Çalışmaları; İş süreçlerinin optimum enerji ve zaman harcanarak tamamlanması, İş süreçlerinde emek ve sermaye israfının önlenmesine yönelik tedbirler alınması

12- KURUMSAL İLETİŞİM

Kurumların faaliyette bulunduğu dış çevreye kendini tanıtması, kendi sektörü ve diğer sektörlerdeki firmalarla iletişim içinde olması, kamu kurumları ile ilişkilerini düzenlemesi, sivil toplum kuruluşları ile sıcak ilişkiler geliştirerek sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, yatırımcıları ve hissedarlarını çalışmalarından haberdar etmesi için stratejik bir iletişim yaklaşımını takip etmesi gerekir. İletişim stratejisinin planlaması; adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir kurumsal yönetim anlayışının önemli aşamalarından biridir.

- Kurum İçi İletişim
Doğru etkileşim zemininin hazırlanması
Kurumun farklı birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu sürecin sistem yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilmesi

- Paydaşlarla Olan İlişkiler
Kurumların yönetişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu kapsamda paydaşların rolünün tanımlanması
Kurum faaliyetlerinin işleyişinde paydaşlara dağıtılacak sorumluluklar ve paydaşların yetki alanının belirlenmesi
Paydaşların menfaatlerinin sürekli göz önünde tutulması

- Esas Faaliyet Alanlarına Odaklanma
Kurumların uzmanı oldukları konuların tespiti ve bu konularda büyümenin hedeflenmesi
Kurumların büyümesine ve gelişmesine yeterli katkı sağlamayan faaliyet alanlarının tespiti ve bu alanların faaliyet kapsamından çıkarılması
Kurumların idari ve mali imkanları, insan kaynakları ve diğer varlıkları gözönünde bulundurularak, faaliyet alanları ve hacimlerinin optimize edilmesi

- Yeni Faaliyet Alanlarına Girme - Büyüme
Kurumların esas faaliyet alanlarına yakın alanların tespiti ve bu alanlarda iş geliştirilmesi
Kurumların esas faaliyetlerine sinerji yaratacak alanların tespiti ve bu alanlara açılım
Kurumların piyasa gücü ve marka değerine olumlu katkı yapacak iş planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
Kurumların yeni faaliyet alanlarına girmekte takip edebilecekleri yöntemlerin ortaya konması, bu çerçevede doğru araçların ve partnerlerin seçimi

- Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar
Kurumların faaliyet alanlarında kendileri açısından en uygun pozisyonu almaları ve bunun için uygun stratejilerin geliştirilmesi
Rakiplerin davranışlarının analizi önceden tahmini ve bu davranışlara karşı uygun politikaların seçimi ve bunların uygulanması
Fırsatların farkına varma süresini kısaltacak tedbirlerin alınması. Dolayısıyla fırsatları ilk gören ve buna göre pozisyon alan olabilmek.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Son Güncelleme: 25.08.2021 16:18
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol